Responsive image

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
Wykaz wypłacanych ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży własnej do celów służbowych
Rejestr pełnomocnictw 
Rejestr umów zlecenia / dzieło zawieranych z osobami fizycznymi oraz z firmami
Karty ewidencji czasu pracy 
Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Rejestr faktur 
Rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia form doskonalenia
rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
Składnica akt : listy płac, kartoteki zarobkowe pracowników
Rejestr delegacji służbowych 
Rejestr wypadków pracowników, ewidencja podejrzeń o chorobę zawodową 
Księga druków ścisłego zarachowania ( świadectwa o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych) 
Ewidencja kursów kwalifikacyjnych wraz z załącznikami 
Rejestr zarządzeń Dyrektora 
Wykaz dyżurów i konsultacji doradców
Rejestr skarg i wniosków 
Rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych 
Wykaz nadanych przesyłek pocztowych 
Dziennik korespondencyjny
Księgi inwentarzowe
 

Czytaj całość

WCDN2019