Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
środa, 22 maja 2013 12:50

Podstawowe informacje

 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania WCDN jest miasto Wrocław.

WCDN jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, umożliwia im podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Działalność jednostki wzmacnia pozycję zawodową i prestiż nauczycieli.

W WCDN pracują doradcy metodyczni reprezentujący różne specjalności. WCDN jest ośrodkiem spełniającym różnorodne oczekiwania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Wrocławia od konsultacji indywidualnych po kursy kwalifikacyjne. Spełnia też rolę inspiratora i inicjatora wielu przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

WCDN jest jednym z największych na Dolnym Śląsku ośrodków doskonalenia. Jego atutem jest funkcjonowanie doradztwa przedmiotowego, bliskość i dostępność doradców. WCDN wspiera placówki oświatowe w realizacji ich zadań statutowych. Pomaga nauczycielom bezpośrednio w ich miejscach pracy. Doradcy metodyczni wspomagają nauczycieli w awansie zawodowym. WCDN posiada w swoim gronie wielu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiada status akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli, co potwierdza wydana rzez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Decyzja Nr 5/2009 r., z dnia 10 lutego 2009 r.  w dniach 8 marca 2016 r. - 15 marca 2016 r. przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna całościowa w zakresie spełniania przez Centrum wszystkich wymagań określonych w części IV "Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych" załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214). Z treści sporządzonego Raportu z ewaluacji całościowej wynika, ze Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli spełnia wszystkie wymagania wskazane w pkt 2-4 i pkt 7 oraz, że działania opisane w charakterystyce wszystkich wymagań realizowane były na poziomie wysokim, co potwierdza spełnianie kryter→ów wskazanych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 2016 r. poz. 484).

Jednostka wydatnie wspiera również władze samorządowe w budowaniu strategii rozwoju oświaty. Dla rozwoju dolnośląskiego środowiska oświatowego WCDN współpracuje m.in. z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz wydawnictwami.

 

SŁOWEM: Jesteśmy blisko nauczycieli i dla nauczycieli!

 

Ponadto WCDN może pochwalić się również aktywnością i skutecznością w dziedzinie wykorzystywania funduszy unijnych. W latach 2005-2008, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Unii Europejskiej i dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, WCDN zarządzał Partnerstwem WANT2LEARN – Chcę się uczyć. Dzięki działalności Partnerstwa WANT2LEARN powstał efektywny model wspierania na rynku pracy młodzieży w wieku 18-24 lata, zagrożonej wykluczeniem lub wykluczonej społecznie. Był to największy projekt IW EQUAL UE realizowany we Wrocławiu.

 

 

Najważniejszymi zadaniami  WCDN są:

  • - doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej oświaty

  • - organizacja kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników oświaty

  • - wspieranie działań nauczycieli przez doradców metodycznych

  • - wspieranie  polityki oświatowej Wrocławia

  • - popularyzacja, przygotowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego

  • - diagnozowanie potrzeb zawodowych pracowników oświaty

  • - opieka merytoryczna nad nowatorstwem i innowacjami pedagogicznymi

 
.