Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Propozycja tematów dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018
środa, 27 września 2017 07:43

Temat rady pedagogicznej

Liczba godzin

Prowadzący formę

Kierownik formy

PRAWO OŚWIATOWE

Odpowiedzialność nauczyciela w kontekście praw i obowiązków

4 godz.

Urszula Hojda

Urszula Hojda

O danych osobowych w szkole

2 godz.

Iwona Wdowik

Grażyna Jarmuż

Zmiany w prawie oświatowym

3 godz.

Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

Etyka i prawo w pracy nauczyciela

3 godz.

Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

Prawa i obowiązki nauczyciela

3 godz.

Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I PLACÓWKI

 

 

 

Metoda Action Learning w pracy nauczyciela

3 godz.

Grażyna Jarmuż

Grażyna Jarmuż

Koncepcja pracy szkoły

4 godz.

Renata Maniowska

Renata Maniowska

Ocena pracy nauczyciela

3 godz.

Małgorzata Rogowska

Małgorzata Rogowska

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej przez przedszkola, szkoły i placówki

4 godz.

Małgorzata Rogowska

Małgorzata Rogowska

DIAGNOZOWANIE I EWALUACJA

Opracowywanie wyników diagnoz. Analiza ilościowa i jakościowa wyników

4 godz.

Jadwiga Kowalewska,

Agnieszka Motak

Agnieszka Motak

Jak dobrze przygotować sprawdzian, czyli o diagnozowaniu wiedzy i umiejętności uczniów

4 godz.

Teresa Szpak,

Jerzy Wachowicz

Teresa Szpak

Wnioski z diagnoz WCDN a efektywność kształcenia z przedmiotów humanistycznych

4 godz.

Alicja Cisowska,

Bożena Święch

Bożena Święch

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Gry i zabawy matematyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

4 godz.

Dorota Downar-Zapolska

Dorota Downar-Zapolska

Wspieranie rozwoju dzieci młodszych we współpracy z rodzicami

4 godz.

Dorota Downar-Zapolska

Dorota Downar-Zapolska

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola

4 godz.

Jadwiga Iwanowska

Jadwiga Iwanowska

Dziecięcy potencjał – jak rozwijać i wspierać zdolności dzieci w wieku przedszkolnym

4 godz.

Anna Łuźniak

Anna Łuźniak

Edukacja przez ruch – wprowadzenie do systemu Doroty Dziamskiej

4 godz.

Anna Łuźniak

Anna Łuźniak

Metoda origami – baje w systemie Edukacja przez ruch

4 godz.

Anna Łuźniak

Anna Łuźniak

Doświadczenia i eksperymenty

4 godz.

Anna Łuźniak,

Małgorzata Rogowska

Anna Łuźniak

Kształtowanie tożsamości lokalnej dzieci młodszych

4 godz.

Hanna Staniów

Hanna Staniów

Od zabawy do teatru – jak przygotować przedstawienie teatralne?

4 godz.

Aneta Włodarczyk

Aneta Włodarczyk

W krainie liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę

4 godz.

Aneta Włodarczyk

Aneta Włodarczyk

Wiatrak matematyczny w przedszkolu

3 godz.

Joanna Wolfart-Piech

Joanna Wolfart-Piech

METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM

 

 

 

Wykorzystanie środowiska programistycznego Scratch do uatrakcyjnienia zajęć z różnych przedmiotów

3 godz.

Tomasz Jarosz

Tomasz Jarosz

CLIL – wezwanie czy wyzwanie?

2 godz.

Maria Pająk

Maria Pająk

Zamiast laurki samodzielnie przygotowany kosmetyk dla babci i mamy

2 godz.

Maria Perłowska

Maria Perłowska

Jak właściwie stosować metodę projektu w pracy z dziećmi

4 godz.

Izabela Przepiórkiewicz

Izabela Przepiórkiewicz

Motywowanie ucznia do pracy – metody i techniki pracy na zajęciach szkolnych

4 godz.

Izabela Przepiórkiewicz

Izabela Przepiórkiewicz

Oryginał, kopia, inspiracja… w sztuce Wrocławia i pracy nauczyciela

4 godz.

Krzysztof Popiel

Krzysztof Popiel

Przeciw obojętności, ignorancji… w kulturze Wrocławia

4 godz.

Krzysztof Popiel

Krzysztof Popiel

Mózg lubi sukces – dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia

4 godz.

Bogumiła Rawecka

Bogumiła Rawecka

Nadużywanie komputera i Internetu – metody pracy z dzieckiem, wskazówki dla rodziców

4 godz.

Marcin Kulpeksza,

Grzegorz Sontowski

Bogumiła Rawecka

Wrocław – przestrzeń edukacyjna, rada pedagogiczna w terenie

4 godz.

Ewa Skrzywanek

Ewa Skrzywanek

Wirtualne wycieczki po Wrocławiu

3 godz.

Anna Solska, Hanna Staniów

Anna Solska

Edukacja regionalna i patriotyczna w świetle nowej podstawy programowej

4 godz.

Hanna Staniów

Hanna Staniów

Edukacyjne walory najbliższych okolic Wrocławia

4 godz.

Hanna Staniów

Hanna Staniów

Najnowsze technologie mobilne dla edukacji w nauczaniu różnych przedmiotów

4 godz.

Wiktor Szanin

Wiktor Szanin

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach

 

 

 

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole

4 godz.

Jadwiga Iwanowska

Jadwiga Iwanowska

Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych – wyzwania w pracy nauczyciela

2 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Skuteczne narzędzia? – psychologia na usługach szkoły

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówkach oświatowych według najnowszych zmian

4 godz.

Bogumiła Rawecka

Bogumiła Rawecka

Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4 godz.

Teresa Szpak

Teresa Szpak

WYCHOWANIE

Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów

4 godz.

Dorota Downar-Zapolska

Dorota Downar-Zapolska

Jak współdziałać z rodzicami?

3-6 godz.

Bartosz Kicki

Bartosz Kicki

Warsztat antydyskryminacyjny

4-8 godz.

Bartosz Kicki

Bartosz Kicki

Współpraca z rodzicami. Jak prowadzić spotkania z rodzicami

4 godz.

Barbara Kutrowska

Barbara Kutrowska

Agresja nasza powszechna – jak sobie z nią radzić

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Akcja – integracja. Integracja zespołów klasowych i grup nieformalnych

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

„Ino oni nie chcom chcieć!” – zagadki motywacji

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Na obcej planecie – zrozumieć nastolatka

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Trudny uczeń w klasie – problemy i wyzwania w pracy nauczyciela

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Najtrudniejszy klient szkoły: rodzic

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Trudny rodzic w szkole – pomysły na efektywne spotkania

4 godz.

Bogumiła Rawecka

Bogumiła Rawecka

Komunikacja bez zgrzytów – o skutecznych sposobach nawiązywania porozumienia

4 godz.

Bogumiła Rawecka

Bogumiła Rawecka

Trening kontroli złości jako metoda na ograniczenie trudnych zachowań uczniów w szkole

4 godz.

Bogumiła Rawecka

Bogumiła Rawecka

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci Internet. Zabezpieczenie komputera w sieci, bezpieczne zachowanie w Internecie, niepożądane treści dla dzieci, ataki hakerskie, antywirus

4 godz.

Wiktor Szanin

Wiktor Szanin

Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów w świetle wartości w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły służących integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia

4 godz.

Adam Stocki,

Wiktor Szanin

Wiktor Szanin

Jak pozyskać rodziców do współpracy?

4 godz.

Teresa Szpak

Teresa Szpak

Efektywne wykorzystanie godzin wychowawczych

4 godz.

Bożena Święch, Ewa Skrzywanek

Bożena Święch

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela

4 godz.

Ewa Wolak, Elżbieta Moryc

Ewa Wolak

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

4 godz.

Ewa Wolak, Elżbieta Moryc

Ewa Wolak

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

 

 

 

Emisja głosu

3 godz.

Magdalena Śniadecka-Skrzypek

Bogdan Bernacki

Kultura języka na co dzień – wszyscy w szkole dbają o poprawność języka polskiego

3-4 godz.

Bogdan Bernacki

Bogdan Bernacki

Umiejętności coachingowe przydatne w pracy nauczyciela

4 godz.

Maria Perłowska

Maria Perłowska

Stres w zawodzie nauczyciela

4 godz.

Bogumiła Rawecka

Bogumiła Rawecka

Czy w nieustannym niedoczasie – możliwe jest zarządzanie czasem?

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Kreatywność – przereklamowana sprawa?

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Socjotechniki – bez paniki. Techniki wywierania wpływu użyteczne w szkole

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Trening umiejętności komunikacyjnych i kształtowania postawy asertywnej

4 godz.

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu nauczycieli?

3 godz.

Anna Solska

Anna Solska

Kreatywność nauczyciela i ucznia potrzebą czasów

4 godz.

Hanna Staniów

Hanna Staniów

WIZERUNEK SZKOŁY

 

 

 

Marketing, reklama i promocja przedszkola, szkoły, placówki oświatowe

3 godz.

Edyta Sobala, Bogdan Bernacki

Bogdan Bernacki

Budowanie marki szkoły

4 godz.

Bartosz Kicki

Bartosz Kicki

Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły

3 godz.

Barbara Kutrowska

Barbara Kutrowska

Dress code nauczyciela w przedszkolu

4 godz.

Edyta Sobala

Edyta Sobala

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

 

 

Zmiany w kształceniu zawodowym od roku szk. 2017/2018

3 godz.

Halina Bielecka

Halina Bielecka

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

4 godz.

Teresa Nowicka,

Renata Maniowska

Renata Maniowska

Egzaminy zawodowe na kierunku Technik Informatyk (EE.08 i EE.09) w świetle podstawy programowej kształcenia w zawodach – 2017

4 godz.

Wiktor Szanin

Wiktor Szanin

 
.