Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

inaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


of-banner-150x80

Tryb zgłoszenia i odpłatności
piątek, 29 września 2017 09:02

Kursy
1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza. Uwaga - nowy wzór formularza obowiazuje od dnia 25.05.2018r. (Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN) przez zainteresowanego nauczyciela lub dyrektora i przesłanie go pocztą, faksem (fax 71 796 45 61) do WCDN lub pocztą elektroniczną do kierownika formy.
2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo informację o terminie rozpoczęcia zajęć.
3. Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym kursie. W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz nazwiska uczestników.
Numer rachunku: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
WCDN, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
• Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e¬ mail, fax) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Rady pedagogiczne

1. Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.
2. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez WCDN.
3. Koszt szkolenia rady pedagogicznej – do uzgodnienia (uzależniony od jej liczebności oraz miejsca szkolenia).

Zasady wystawiania faktury imiennej
Faktury imienne wystawia się na pisemna prośbę uczestnika. Podanie o fakturę imienną.
Aby otrzymać fakturę imienną, uczestnik powinien:
• uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym szkoleniu na  numer rachunku:
89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
WCDN, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław;
• w tytule przelewu należy wpisać kod kursu/warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika;
• do wystawienia faktury są potrzebne następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym.
• Po wystawieniu faktury imiennej są one:
- wysyłane listem poleconym,
- przekazywane kierownikowi w celu rozdania na szkoleniu,
- wręczane uczestnikowi szkolenia po wcześniejszym umówieniu się.

Zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. ( Dz.U. z 2011, poz. 1054 z późn. zm), faktury imienne wystawia się w ciągu 3 miesięcy od dokonania wpłaty przez uczestnika szkolenia.
Zasady wystawiana not księgowych dla placówek z Gminy Wrocław

Nota księgowa zostanie wystawiona:
• po potwierdzeniu przez dyrektora placówki (podpis i pieczątka):
- na zgłoszeniu (zaznaczenie, że koszty szkolenia ponosi placówka).
Przy rekrutacji elektronicznej niezbędne jest wyrażenie zgody na wystawienie noty księgowej dla placówki.
- na pisemną prośbę z wyszczególnieniem za kogo i na jaką kwotę.
• po dokonaniu przedpłaty z konta placówki (noty księgowej wystawiane nie później niż
w ostatni dzień miesiąca, w którym została dokonana wpłata)
• po wystawieniu faktury wysyłamy ją listem poleconym do placówki.

Noty księgowe przelewowe wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności.
Noty księgowe nie będą wystawiane na placówki za wpłaty z kont indywidualnych uczestników.
Za wpłaty z kont indywidualnych mogą zostać wystawione tylko i wyłącznie  faktury imienne. Związane to jest z wymogiem sporządzenia deklaracji VAT 7 składanej za dany miesiąc.
Zasady wystawiana faktur dla placówek, które nie są obsługiwane przez Gminę Wrocław

Faktura zostanie wystawiona:
• po potwierdzeniu przez dyrektora placówki (podpis i pieczątka):
- na zgłoszeniu (zaznaczenie, że koszty szkolenia ponosi placówka).
Przy rekrutacji elektronicznej niezbędne jest wyrażenie zgody na wystawienie noty księgowej dla placówki.
- na pisemną prośbę z wyszczególnieniem za kogo i na jaką kwotę.
• po dokonaniu przedpłaty z konta placówki (faktury wystawiane są nie później niż
w ostatni dzień miesiąca, w którym została dokonana wpłata);
• wyszczególnienie gminy, pod którą podlega placówka;
• po wystawieniu faktury wysyłamy ją listem poleconym do placówki.
Faktury wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności.
Faktury nie będą wystawiane placówkom za wpłaty z indywidualnych kont uczestników. Za wpłaty
z kont indywidualnych mogą zostać wystawione tylko i wyłącznie  faktury imienne. Związane to jest
z wymogiem sporządzenia deklaracji VAT 7 składanej za dany miesiąc.
Zwrot nadpłaty

Jeśli zostanie dokonana nadpłata/podwójna wpłata:

zwroty będą dokonywane na podstawie pisemnej prośby/podania z podaniem:
•    numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany  zwrot,
•    dokładnego adresu osoby wnioskującej. 
.