Zapytanie ofertowe WCDN/12/2021 Wybór wykonawcy usługi: przeprowadzenie szkolenia poświęconego doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela fizyki

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia poświęconego doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dla uczestników Projektu „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Szkolenie będą świadczone dla 4 uczestników projektu (ostateczna liczba może ulec nieznacznej zmianie), w jednej grupie. Wymiar godzinowy świadczenia usługi wynosi 24 godziny szkoleniowe.
Szczegóły zamówienia
1. Realizacja usługi polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących kompetencje metodyczne nauczycieli fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (II i III etap edukacyjny) w zakresie rozwijania oraz wykorzystania myślenia naukowego u uczniów. Szkolenie powinno obejmować między innymi zwiększenie wiedzy i umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie:
a) specyfiki nauczania fizyki związanej z rozwijaniem u uczniów myślenia naukowego uwzględniając cele kształcenia ogólnego i różne tempo rozwoju wysiłku intelektualnego młodzieży;
b) metod i technik pracy wspierających rozwijanie umiejętności myślenia naukowego i krytycznego, uwzględniających różne tempo rozwoju myślenia abstrakcyjnego uczniów;
c) sprawnego wykorzystywania zdobytej wiedzy naukowej (dot. fizyki) w życiu codziennym, przyczyniających się do stałego kształtowania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Szkolenie przeprowadzone będzie podczas 6 spotkań po 4 godziny lekcyjne, co daje łącznie 24 godziny szkoleniowe (po 45 minut). Przy planowaniu harmonogramu zajęć Wykonawca zaproponuje dwa terminy do wyboru, w celu dopasowania terminu szkoleń do możliwości nauczycieli (zajęcia prowadzone będą po południu). Szkolenia prowadzone będą nie częściej niż raz w tygodniu.
3. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie programu szkolenia w wymiarze 24 godzin oraz uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu zajęć.

Załączniki:

Wyniki WCDN-12-2021

  1. 1. Formularz ofertowy Pobierz

  2. 2. Wzór umowy os.fizyczna Pobierz

  3. 3. Wzór umowy firma Pobierz

  4. 4. Zapytanie ofertowe Pobierz