Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Kontakt

Biuro projektu:

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73A
50-089 Wrocław
IV piętro, pok. 47
nr tel. 71 795 50 64
lub 71 798 68 80 wew. 119
email: biuro@wcdn.wroc.pl


O projekcie

Miasto Wrocław przystąpiło do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt otrzymał nazwę Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń, jego głównym celem jest stworzenie modelu szkoły, w której będą podnoszone kompetencje nauczycieli oraz rozwijane będą u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzn. transversal skills, niezbędne na rynku pracy.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (jako realizator z ramienia Miasta Wrocław)
w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną oraz Gminą Długołęka rozpoczęło wdrażanie Projektu. Powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego, jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych
i przyszłych nauczycieli. Będą w niej działać 4 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna oraz informatyczna w LO nr X oraz pracowania językowa w SP nr 83. Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone będą w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące nauczycielom w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Wsparcie otrzymają nauczyciele Szkoły Ćwiczeń oraz ze szkół współpracujących tj.:

  • 7 szkół z terenu miasta Wrocławia, w tym:
    - 2 szkoły wiodące (LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej, SP nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu);
    - 5 szkół współpracujących (SP nr 6, SP nr 8, SP nr 50, SP 98, Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu).
  • 2 szkoły współpracujące z terenu wiejskiej Gminy Długołęka:
    - ZLG w Długołęce;
    - SP w Kiełczowie.

W ramach opracowanego modelu szkoły ćwiczeń, projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. Dodatkowo zostaną stworzone wzorcowe materiały dydaktyczne rozwijające kluczowe kompetencje z zakresu: ICT, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.