Informator o formach doskonalenia 2023/2024

"Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek"

"Kursy kwalifikacyjne"

"Diagnozowanie i ewaluacja"

"Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna"

"Edukacja humanistyczna"

"Edukacja informatyczna"

"Edukacja matematyczna i przyrodnicza"

"Edukacja zawodowa"

"Wychowanie fizyczne"

"Metody i techniki pracy z uczniem"

"Praca z uczniem o specjalnych potrzebach"

"Wychowanie"

"Technologie informacyjne w pracy nauczyciela"

"Awans zawodowy"

"Rozwój osobisty nauczyciela"

"Sieci współpracy"

"Konsultacje zbiorowe"


WCDN2018