O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiada akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, która stanowi gwarancję i certyfikat jakości naszych usług, co pozwala nam organizować kursy nadające kwalifikacje. WCDN jest ośrodkiem spełniającym różnorodne oczekiwania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych gminy Wrocław, gmin Długołęka, Kobierzyce, Jordanów Śląski, Mietków oraz w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ziemskiego. Spełnia też rolę kreatora wielu przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.
Atutem placówki jest funkcjonowanie doradztwa przedmiotowego oraz bliskość doradcy w szkołach, ich dostępność. Doradcy wpływają na to, co dzieje się w placówkach, pomagają nauczycielom bezpośrednio w ich miejscu pracy. Wspomagają rady pedagogiczne oraz nauczycieli w ich awansie zawodowym. Są blisko nauczycieli i dla nauczycieli.
Kolejnym atutem jest potencjał merytoryczny – pracownicy ośrodka to ludzie czynni zawodowo z dużym doświadczeniem i bogatymi kwalifikacjami, edukatorzy, autorzy programów nauczania, publikacji merytorycznych i metodycznych. Doradcy i konsultanci potrafią podjąć nowe zadania wynikające z funkcjonowania w strukturach UE i kształcenia społeczeństwa wiedzy.
Placówka wspiera również władze samorządowe w budowaniu ich strategii rozwoju oświaty. Dla dobra lokalnego środowiska oświatowego współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi m.in. z Kuratorium Oświaty, placówkami doskonalenia nauczycieli, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, z wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami oraz wydawnictwami.
WCDN obsługuje wszystkie publiczne i niepubliczne wrocławskie placówki oświatowe, czyli ok. 9,5 tys. nauczycieli.

Zadania WCDN:
• prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenia
nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych;
• przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli;
• diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej;
• przygotowywanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do realizacji zadań wynikających z reformy systemu edukacji;
• opieka merytoryczna nad nowatorstwem pedagogicznym oraz innowacjami
pedagogicznymi;
• przygotowywanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli oraz wspierania rozwoju szkół i podnoszenia jakości ich pracy;
• organizowanie wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu
oświatowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
• współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz innymi wydziałami, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Kuratorium Oświaty oraz z placówkami doskonalenia nauczycieli;
• upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu;
• wykonywanie innych zadań wynikających z zasięgu terytorialnego i specyfiki
działania.