Diagnozy

Informacja o diagnozach dla uczniów klas VI

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie przeprowadzimy diagnoz dla uczniów klas VI. Zgodnie z przedstawionym we wrześniu harmonogramem diagnozy miały się odbyć w kwietniu 2021 r .

Niestety należy się spodziewać, że obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne mogą zostać wydłużone, co nie pozwoli na zorganizowanie

jedynego właściwego modelu wykorzystania przygotowanych w WCDN arkuszy, czyli pracy przy diagnozach w szkole.

Nie chcielibyśmy także, żeby diagnozy przeprowadzone zostały natychmiast po powrocie uczniów do szkół, bo miałyby wtedy charakter mocno opresyjny

Proponuję przesunięcie przeprowadzenia diagnoz na najbliższy możliwy termin pozwalający na przynajmniej hybrydowy rytm pracy szkół.
Mam nadzieję, że będzie to najpóźniej w czerwcu.

 

W 2007 r. we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstała Pracownia badań i analiz, w której został opracowany i wdrożony system diagnoz edukacyjnych odpowiadający na zapotrzebowanie wrocławskich szkół.

System obejmuje diagnozę „na starcie” oraz „na półmetku” i zawsze dotyczy dwóch przedmiotów wiodących, języka polskiego i matematyki, we wszystkich typach szkół. Dodatkowe diagnozy proponowane były w wypadku zmian w egzaminach zewnętrznych. Metoda diagnozowania rozwijana była przez kilka lat, uwzględniając po kolei wszystkie etapy edukacyjne.

W planowaniu i realizacji diagnozowania uwzględniane były zmiany podstaw programowych i modyfikacje w egzaminowaniu zewnętrznym.

W roku szkolnym 2016/2017 cykl diagnoz został dostosowany do obecnie obowiązującego systemu edukacji. Diagnoza „na półmetku” w szkole podstawowej została przeniesiona z klasy V do klasy VI, a z racji wygaszania gimnazjów przewidziano dla tego typu szkół wyłącznie diagnozę w klasach II.

W okresie od września 2007 r. do sierpnia 2018 r. zostało przygotowanych i przeprowadzonych z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi 119 diagnoz.

Pracownia badań i analiz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziła:

109 diagnoz z zakresu matematyki i języka polskiego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych),

8 diagnoz z zakresu języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) dla szkół podstawowych i gimnazjów,

2 diagnozy z przedmiotów przyrodniczych „Myślenie naukowe” dla gimnazjów.

Realizując swoje zadania, Pracownia badań i analiz pomaga nauczycielom w organizacji warsztatu pracy, tak by mogli w sposób zaplanowany wspierać tych, których uczą.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem na I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dokonaliśmy istotnych zmian w harmonogramie zadań związanych z diagnozami.

HARMONOGRAM DIAGNOZ I PÓŁROCZE 2020_ 2021

HARMONOGRAM-DIAGNOZ-II-POLROCZE-2020-2021