Informator o formach doskonalenia

  • Zamieszczone w informatorze formy bezpłatne przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych we wrocławskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Informator WCDN 2023/24

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia(152KB, pdf)

Druk zgłoszenia szkolenia zespołu nauczycieli (rady pedagogicznej)(131KB, pdf)

Tryb zgłoszenia i odpłatności

 

Kursy i inne formy doskonalenia

  1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez elektroniczną rekrutację lub wypełnienie formularza w wersji papierowej – do pobrania w zakładce „Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN”. Wersję papierową należy przesłać pocztą, faksem (fax 71 796 45 61) do WCDN lub pocztą elektroniczną do kierownika formy.
  2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają telefoniczną lub mailową informację od kierownika formy o terminie rozpoczęcia zajęć.
  3. Przed rozpoczęciem szkolenia, ale po uzyskaniu informacji od kierownika formy o utworzeniu grupy,  należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym kursie. W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz nazwisko uczestnika.
  4. W przypadku płatności przez placówkę niezbędne jest albo przedłożenie zgłoszenia papierowego z podpisem dyrektora o zobowiązaniu do pokrycia należności za szkolenie, albo (w przypadku zgłoszenia elektronicznego) przedłożenie pisma z informacjami w jakiej kwocie, za kogo i za jakie szkolenie szkoła lub placówka wnoszą należność.

Numer rachunku: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856

WCDN, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław

Informację o rezygnacji z udziału w szkoleniu należy przesłać do kierownika szkolenia w formie pisemnej (e­‑mail, fax) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Szkolenia zespołów nauczycieli (rad pedagogicznych)

 

1.      Zgłoszenie szkolenia zespołu nauczycieli następuje poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenie szkolenia zespołu nauczycieli” w wersji papierowej. Formularz jest dostępny na stronie WCDN w zakładce Informator.

2.      Zgłoszenie szkolenia zespołu nauczycieli powinno być przesłane do WCDN w formie drukowanej, mailowo lub faksem przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem.

3.      Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego określenie następuje po uzgodnieniach z WCDN.

4.      Koszt szkolenia zespołu nauczycieli jest uzależniony od liczebności grona pedagogicznego i każdorazowo uzgadniany.

5.      Koszt szkolenia odbywającego się poza Wrocławiem ustalany jest indywidualnie.

Zasady wystawiania faktury imiennej

Faktury imienne wystawia się na pisemną prośbę uczestnika (druk do pobrania w zakładce Informator). Do wystawienia faktury są potrzebne następujące dane: imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym.
Aby otrzymać fakturę imienną, uczestnik powinien uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym szkoleniu (w tytule przelewu powinny być wpisane: kod kursu/warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika).

Faktury imiennej są wysyłane listem poleconym lub przekazywane kierownikowi w celu rozdania na szkoleniu, lub wręczane uczestnikowi szkolenia w siedzibie WCDN po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.
( D z . U . z 2022.931 t. j . ), faktury imienne wystawia się w ciągu 3 miesięcy od dokonania wpłaty przez uczestnika szkolenia, licząc od końca miesiąca,
w którym otrzymano zapłatę.

Zasady wystawiana not księgowych dla placówek z Gminy Wrocław

Przy rekrutacji tradycyjnej (papierowej) nota księgowa zostanie wystawiona po potwierdzeniu na zgłoszeniu przez dyrektora placówki (podpis i pieczątka), że koszty szkolenia ponosi szkoła.
Przy rekrutacji elektronicznej niezbędna jest pisemna prośba dyrektora o wystawienie noty księgowej dla placówki z wyszczególnieniem za kogo i na jaką kwotę (druk do pobrania w zakładce Informator).
Po dokonaniu przedpłaty z konta placówki (noty księgowe wystawiane są nie później niż
w ostatni dzień miesiąca, w którym została dokonana wpłata.
Po wystawieniu nota  wysyłana jest listem poleconym do placówki.
Noty księgowe przelewowe wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności.
Noty księgowe nie będą wystawiane dla placówki za wpłaty z kont indywidualnych uczestników.
Za wpłaty z kont indywidualnych mogą zostać wystawione tylko i wyłącznie  faktury imienne. Związane to jest z wymogiem sporządzenia deklaracji VAT 7 składanej za dany miesiąc.

Zasady wystawiana faktur dla placówek, które nie są obsługiwane przez Gminę Wrocław

Przy rekrutacji tradycyjnej (papierowej) faktura zostanie wystawiona po potwierdzeniu na zgłoszeniu przez dyrektora placówki (podpis i pieczątka), że koszty szkolenia ponosi szkoła.
Przy rekrutacji elektronicznej niezbędna jest pisemna prośba dyrektora o wystawienie faktury księgowej dla placówki z wyszczególnieniem za kogo i na jaką kwotę (druk do pobrania w zakładce Informator).
Po dokonaniu przedpłaty z konta placówki (faktury wystawiane są nie później niż
w ostatni dzień miesiąca, w którym została dokonana wpłata);
• wyszczególnienie gminy, pod którą podlega placówka;
• po wystawieniu faktury wysyłamy ją listem poleconym do placówki.
Faktury wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności.
Faktury nie będą wystawiane placówkom za wpłaty z indywidualnych kont uczestników. Za wpłaty z kont indywidualnych mogą zostać wystawione tylko i wyłącznie  faktury imienne. Związane to jest z wymogiem sporządzenia deklaracji VAT 7 składanej za dany miesiąc.

Zwrot nadpłaty

Jeśli zostanie dokonana nadpłata/podwójna wpłata, zwroty będą dokonywane na podstawie pisemnej prośby/podania (druk do pobrania w zakładce Informator) ze wskazaniem:
•    numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany  zwrot,
•    dokładnego adresu osoby wnioskującej.