Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Wrocławskie centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego centrum Doskonalenia nauczycieli.

Data publikacji strony internetowej:

2018-08-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2020-08-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o stanie dostępności cyfrowej z dnia 31.03.2021 r.(60KB, PDF)

Wymagania które nie zostały spełnione:

  • mapa lokalizacji placówki nie jest dostępna.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne.

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • Nie ma prawnego obowiązku dostosowywania dokumentów opublikowanych na stronie przed 23 września 2018 r.. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Oświadczenie sporządzono dnia:

2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.21.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Wolak,  g.wolak@wcdn.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 798 68 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wrocławskiego centrum Doskonalenia nauczycieli we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Swobodnej 73A we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście do budynku Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli znajduje się na poziomie chodnika. Portiernia znajduje się przy wejściu głównym po prawej stronie od wejścia. Sekretariat znajduje się na II piętrze budynku.

Pomieszczenia biurowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, znajdują się po obu stronach korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Na parterze oraz na IV pietrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek WCDN nie posiada wind.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia nauczycieli nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. WCDN nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku WCDN z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania:

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne

Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Dojazd:

Budynek WCDN znajduje się przy ul. Swobodnej 73A. Dojścia piesze są od ulic Swobodnej oraz Zielińskiego. Przejścia dla pieszych od ulic Swobodnej i Zielińskiego posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik od ulicy Zielińskiego ma wydzielony pas dla rowerzystów.

Dojazd samochodem osobowym możliwy z opcją skorzystania z parkingu.

Pozostałe informacje:

Możliwa pomoc w pokonaniu większych barier w budynku WCDN.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki WCDN istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.