Klauzula informacyjna – zawarcie umowy

 1. Administratorem Twoich danych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: poczta@wcdn.wroc.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, bieżącej współpracy oraz wzajemnych rozliczeń.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest 6 ust. 1 lit. b RODO – zgodnie z którym mamy prawo przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy (jeśli jesteś stroną umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest prawidłowa realizacja umowy (jeśli jesteś reprezentantem podmiotu zawierającego umowę np. członkiem organu spółki, pełnomocnikiem).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i ich brak uniemożliwi jej zawarcie.
 6. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz później przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu, jak również w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami prawa o ochronie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat.
 7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Nie udostępniamy Twoich danych na własność żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: poczta@wcdn.wroc.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
 1. zawarcie u wykonanie umowy, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 2. realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie, masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl lub listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław.
 2. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, uodo.gov.pl).