Klauzula informacyjna – złożenie pisma

 1. Administratorem Twoich danych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: poczta@wcdn.wroc.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu procedowania Twojego pisma. Może to być:
 • udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub
 • rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub
 • wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub
 • rekrutacja – jeśli Twoje pismo to podanie o pracę lub
 • inne działanie związane z naszą placówką.
 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): w każdym przypadku, gdzie przepis prawa nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma;
 3. interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO): gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności;
 4. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): jeśli chcesz się u nas zatrudnić, Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

Pamiętaj: udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak bez wpływu na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem.

 1. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do poprawnego rozpatrzenia złożonego przez Ciebie pisma.
 2. Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma.
 3. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Nie udostępniamy Twoich danych na własność żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane zawarte w treści Twojego pisma mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: poczta@wcdn.wroc.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
 2. wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w przypadku przetwarzania danych na tej podstawie, masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 4. zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 5. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl lub listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław.
 6. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, uodo.gov.pl).