Zmiany dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, wprowadzającego zmiany w zakresie prac domowych polegające na:

1) niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej pisemnych (z wyłączeniem ćwiczeń rozwijających motorykę małą) i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia, informujemy o możliwości skorzystania z opublikowanych 3 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów informacyjnych w postaci relacji z konferencji prasowej z udziałem Pani Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, oraz dwóch załączników:

  • Informator dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej;
  • Informator dla nauczycieli klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Materiały można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/konferencja-prasowa-w-sprawie-nowych-przepisow-dotyczacych-prac-domowych

Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem weszły w życie w z dniem 1 kwietnia 2024 r. i dotyczą tylko publicznych szkół podstawowych.