Klauzula informacyjna – doskonalenie zawodowe

 1. Administratorem Twoich danych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: poczta@wcdn.wroc.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu realizacji doskonalenia zawodowego oraz jego udokumentowania i rozliczenia. Zakres przetwarzanych danych, obok danych podanych w formularzu, obejmuje informacje o Twoim udziale w zajęciach. W przypadku szkolenia wyjazdowego, możemy również pozyskać dodatkowe dane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW, a w przypadku szkolenia prowadzonego w formie zdalnej, inne dane niezbędne do jego przeprowadzenia np. adres e-mail.
 4. Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na obowiązki wynikające z przepisów prawa, które zobowiązują nas do prowadzenia form doskonalenia zawodowego, w szczególności wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, jak również na tej podstawie, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, jakim jest podejmowanie inicjatyw i innych działań związanych z edukacją w ramach określonych statutem naszej placówki (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).
 5. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe.
 6. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane przez okres realizacji doskonalenia oraz jego udokumentowania, a następnie przez okres 5 lat w celach rozliczalności naszych działań.
 7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Nie udostępniamy Twoich danych na własność żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane mogą być ujawnione:
  1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  2. dostawcom aplikacji, przy użyciu których realizujemy szkolenia w formie zdalnej – firmie Microsoft w przypadku korzystania z aplikacji Teams lub platformie Moodle,
  3. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  4. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji,

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: poczta@wcdn.wroc.pl.

 1. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl lub listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław.
 4. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, uodo.gov.pl).