Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w akcji Cały Wrocław Czyta organizowanej przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji akcji „Cały Wrocław czyta” jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 1. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu organizacji i przeprowadzenia akcji „Cały Wrocław czyta” oraz w celu jej udokumentowania, jak również w celu jej rozliczenia, zgodnie z Regulaminem akcji.
 2. Zakres przetwarzanych danych, obok danych podanych w formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu akcji „Cały Wrocław czyta”, obejmuje informacje o Twoim udziale w zajęciach, takie jak Imię, Nazwisko, Nazwa placówki Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Twoje dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia wydarzenia „Cały Wrocław czyta”, zgodnie z jego Regulaminem a w przypadku osób wyróżnionych w celu wydania nagród bądź dyplomów.
 4. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane przez okres realizacji wydarzenia oraz w celu jego udokumentowania, a następnie przez okres 5 lat w celach rozliczalności naszych działań.
 5. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  2. Prawo do poprawiania danych
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. Prawo do żądania usunięcia danych

Uprawnienia możesz realizować pisząc na adres Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław lub  wysyłając email na adres: inspektor@coreconsulting.pl.

 1. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienie możesz realizować pisząc na adres Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław lub wysyłając email na adres: inspektor@coreconsulting.pl.